Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Banner.png


Колектив викладачів кафедри КІВС налічує 15 осіб, серед них 2 професори, 3 доценти, а також 2 старших викладачі та 5 асистентів.


Зав Каф_Фото.jpg

БУБЛІКОВ Андрій Вікторович

Завідувач кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем


Контактний номер телефона +380967615711 

Електронна пошта bublikov.a.v@nmu.one 


ORCID iD 0000-0003-3015-6754

Scopus Author ID: 55998596600


Працює на кафедрі з 2004 р.

У 2010 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування». 

З 2011 р. – на посаді доцента кафедри автоматизації та комп’ютерних систем. 

У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри автоматизації та комп’ютерних систем. 

У 2020 році здобув науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування».

З 2021 – на посаді професора кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем.

З 2021р. завідувач кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем


Бойко.jpg

БОЙКО Олег Олександрович

ORCID iD 0000-0002-9714-2843

Scopus Author ID: 56442215200


З 2006 р. працює на посаді асистента.

З 2021 р. старший викладач кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем

У 2008 р. – стажування у Німеччині в університеті FH Reutlingen, розробив «Систему моделювання тривимірної поверхні», реалізовану на основі промислового робота і персонального комп’ютера. Є автором десяти публікацій.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».


Воскобойник.jpg

ВОСКОБОЙНИК Євген Костянтинович

ORCID iD 0000-0002-7653-2607


З 2021 р. асистент кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем

З вересня 2010 р. працює в Національному гірничому університеті на посаді асистента кафедри. Є співавтором 2 публікацій.

Сфера наукових інтересів – «Автоматичні системи керування».


Glukhova.JPG

ГЛУХОВА Наталія Вікторівна

ORCID iD 0000-0003-0817-5465


У 1999 р. поступила в аспірантуру, у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію.

З 2002 р. почала працювати асистентом на кафедрі електротехніки, з 2004 р. – доцент кафедри електротехніки та метрології, з 2021 р. – доцент кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем.

Сфера наукових інтересів – синтез нейро- та фаззі-моделей об’єктів для побудови систем автоматизованого керування технологічними процесами; методи обробки і аналізу зображень на базі вейвлет-перетворення та фліккер-шумової спектроскопії; дослідження невизначеності інформативних ознак зображень.

Кількість наукових публікацій – 155, з них 1 – монографія, 36 – статті у наукометричних виданнях, 27 – статті у фахових виданнях, 15 – патенти; 76 – тези наукових конференцій.


Зыбалов.jpg

ЗИБАЛОВ Дмитро Сергійович

ORCID iD 0000-0001-5891-9325


З вересня 2007 р. працює на кафедрі на посаді асистента.

З 2021 р. асистент кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем

Сфера наукових інтересів – «Теорія та системи збирання і передачі інформації». 


Карпенко.jpg

КАРПЕНКО Олег Вікторович

ORCID iD 0000-0003-0115-5234


З 2000 р. працює асистентом кафедри.

З 2021 р. асистент кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем

В рамках наукової роботи займався дослідженням і розробкою мікропроцесорних систем управління для гірничої промисловості. Брав участь в розробці програмного забезпечення верхнього рівня для системи автоматизованого управління конвеєрними лініями шахт і копалень САУКЛ, яка була поставлена на серійне виробництво і експлуатується на шахтах і копальнях Росії і України. Є автором трьох наукових робіт.


Мокрый.jpg

МОКРИЙ Анатолій Іванович

ORCID iD 


Сфера наукових інтересів – «Автоматизація технологічних процесів».

З 1.03.2003 р. призначений заступником декана електротехнічного факультету з побуту студентів.

З 5.06.2002 р. призначений заступником директора Інституту електроенергетики з побуту студентів.

Надточий.jpg

НАДТОЧИЙ Володимир Валентинович

ORCID iD  0000-0003-3987-5608


З 1985 р. працює в Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема на кафедрі асистентом.

З 1987 р. активно займається науково-дослідницькою роботою за напрямком автоматизації технологічних процесів шахт та рудників.

З 2006 р. – старший викладач кафедри.

З 2021 р. старший викладач кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем


Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Тема досліджень: система автоматичного моніторингу за роботою конвеєрного транспорту з метою мінімізації питомих енерговитрат.

мое фото.jpg

СЛАВІНСЬКИЙ Дмитро В'ячеславович

ORCID iD 0000-0002-7540-2077

Електронна пошта slavynskyi.d.v@nmu.one


З 2003р. працює у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»

Сфера наукових інтересів – автоматизація процесів керування.

Напрямок наукової роботи – системи керування у засобах індивідуального захисту.

10 опублікованих наукових робіт. 2 патенти на корисну модель

SosninKV_290119.JPG

СОСНІН Костянтин Володимирович

ORCID iD 0000-0003-4922-8041

Електронна пошта sosnin.k.v@nmu.one


З 2002р. працює у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при керуванні сушінням зерна» за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

Сфера наукових інтересів – автоматизація процесів керування.

Напрямок наукової роботи – керування технологічними процесами, ідентифікація та контроль параметрів, системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності.

25 опублікованих наукових робіт, серед них 3 патенти на винахід. 

Ткачёв В.В.jpg

ТКАЧОВ Віктор Васильович

ORCID iD 0000-0002-2079-4923

Scopus Author ID: 55999144100


 У 1967 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (нині – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка») за спеціальністю “Автоматика і телемеханіка”.

З 1967 року працює в ДГІ на посадах інженера, асистента, а після захисту кандидатської дисертації (1972 р.) – доцентом кафедри автоматизації виробничих процесів.

З 1988 - 2021р. завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів (нині – кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем).

У 1995 році захистив докторську дисертацію.

3 2021 року професор кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем.

Співавтор двох підручників, чотирьох навчальних посібників, в тому числі два у співавторстві з німецькими і польськими колегами( польською і українською мовами), чотирьох монографій.

Видано більш ніж 200 наукових статей, в тому числі 7 з високим індексом цитування Scopus, лауреат державної премії в галузі науки і техніки України ( 2009), заслужений діяч науки і техніки України ( 2009)


Трипутень.jpg

ТРИПУТЕНЬ Микола Мусійович

ORCID iD 0000-0003-4523-927X

E-mail: nikolay.triputen@gmail.com, triputen.m.m@nmu.one


У 1983 р. вступив на роботу до Дніпропетровського гірничого інституту, посада – інженер.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію.

У 1993 р. почав працювати на кафедрі на посаді асистента. З 1994 р. – доцент.

З 2021 р. доцент кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем


Член комітету International Center of Information and Computer Science (ICICS); ID: ICICS202010052.


Kharlamova.jpg

ГАЛЬЧЕНКО Юлія Миколаївна

ORCID iD 


З 2016р. працює асистентом на кафедрі Метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

З 2021р. працює на кафедрі кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем на посаді асистента.

Сфера наукових інтересів - математичне моделювання динамічних процесів.

Напрямок наукової роботи - адаптивне оцінювання параметрів квазітсаціонарного об'єкта.

Кількість наукових статей - 7.

КОЛИСНИЧЕНКО Ілля Юрійович

ORCID iD 


аспірант кафедри автоматизації та приладобудування

Рік вступу до аспірантури 2019, очна форма навчання

Науковий керівник д.т.н. Ткачов Віктор Васильович

ШВЕЦЬ Володимир Сергійович

ORCID iD 


аспірант кафедри автоматизації та приладобудування

Рік вступу до аспірантури 2019, очна форма навчання

Науковий керівник д.т.н. Ткачов Віктор Васильович

Підвищення науково-технічної кваліфікації серед викладачів відбувається через аспірантуру та докторантуру.

Зараз на кафедрі навчаються 2 здобувачі, а  асистенти, які закінчили аспірантуру НТУ ДП у різні роки за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування, тепер працюють над завершенням дисертацій.

Викладачі кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями, так,  асистенти Зибалов Д.С. та Карпенко О.В.  планують завершити дисертаційні роботи у 2023-24 році.

Чисельність та якісний склад науково-педагогічних працівників відповідає чинним вимогам і забезпечує підготовку фахівців.


Кафедра КФІВС
© 2006-2022 Інформація про сайт